• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

De website wordt je aangeboden door Mijnanticonceptieonline. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Mijnanticonceptieonline via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

 • ls de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet je jezelf eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat jouw registratie is afgerond en jouw account, indien nodig, door Mijnanticonceptieonline is geaccordeerd, kun je direct op jouw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
 • Als je een account hebt, dien je de toegang tot jouw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord strikt geheim te houden. Mijnanticonceptieonline mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij je bij Mijnanticonceptieonline heeft gemeld dat een ander jouw wachtwoord kent.
 • Indien dat nodig is voor de door jou gevraagde dienst kan Mijnanticonceptieonline je verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
 • Mijnanticonceptieonline behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
 • De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Mijnanticonceptieonline.
 • Via de website kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door jou gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Mijnanticonceptieonline voor meer informatie.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

 • Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
 • Indien Mijnanticonceptieonline constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij je waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Mijnanticonceptieonline zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Mijnanticonceptieonline zonder waarschuwing ingrijpen.
 • Indien naar het oordeel van Mijnanticonceptieonline hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Mijnanticonceptieonline of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Mijnanticonceptieonline gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Mijnanticonceptieonline is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Mijnanticonceptieonline gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • Mijnanticonceptieonline behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op je te verhalen.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 • Mijnanticonceptieonline onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Mijnanticonceptieonline dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
 • Mijnanticonceptieonline mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 • De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Mijnanticonceptieonline of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Mijnanticonceptieonline, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 5. Duur en opzegging

 • Zodra je een account aanmaakt ga je een overeenkomst met Mijnanticonceptieonline aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft je het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Je kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Mijnanticonceptieonline.
 • Mijnanticonceptieonline is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien je achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van jouw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan jouw account gekoppeld is.

 

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 • Mijnanticonceptieonline mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
 • Mijnanticonceptieonline zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat je daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
 • Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 7. Overige bepalingen

 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mijnanticonceptieonline gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Mijnanticonceptieonline is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 • Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Mijnanticonceptieonline schriftelijk zijn aanvaard.
 • Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kun je stellen via de praktijk.

 

Module Webshop

Voor de exploitatie van onze webshop zijn de volgende bepalingen van toepassing.

 

Artikel 1. Prijzen en informatie

 • Alle op de website en in andere van Mijnanticonceptieonline afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

 

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

 • De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod van Mijnanticonceptieonline en het voldoen aan de daarbij door Mijnanticonceptieonline gestelde voorwaarden.
 • Indien je het aanbod via elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Mijnanticonceptieonline onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 3. Bestellen volgens recept

 • Wij vragen je een foto van een recent geldig recept of apotheeketiket te uploaden via onze website. Het recept moet zijn uitgeschreven en ondertekend door een arts.
 • Aanpassing van het recept kan alleen door een nieuw recept te uploaden via onze website.

 

Artikel 4. Betaling en verzenden

 • De Mijnanticonceptieonline declareert anticonceptiemiddelen voor klanten onder de 21 jaar direct bij de zorgverzekeraar. Voor (bij)betalingen van artikelen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden, is er de gelegenheid vooraf te betalen door middel van iDeal, Paypal of een bankbetaling. Declaratie van de kosten wanneer de verzekerde 21 jaar of ouder is slechts mogelijk wanneer de zorgverzekeraar dit aanbiedt conform de polisvoorwaarden (in natura verstrekking).
 • Wij leveren artikelen indien mogelijk af in een brievenbusverpakking. De verzendkosten voor verzending binnen Nederland zijn gratis. Verzendkosten voor verzending naar een adres in het buitenland verschillen per land en zijn de werkelijke verzendkosten die berekend worden door PostNL.
 • Bestellingen die we op werkdagen voor 12:00 ontvangen worden die dag nog aangeboden bij PostNl. Bestellingen op niet werkdagen worden op de eerst volgende werkdag aangeboden bij PostNl.
 • Helaas komt het wel eens voor dat wij jouw pakket niet helemaal compleet kunnen maken, als wij weten dat de levering van het ontbrekende product lang op zich laat wachten zenden wij je alvast de rest van jouw order om je niet langer te laten wachten. Zodra het ontbrekende product weer bij ons op voorraad is sturen wij deze, uiteraard geheel kosteloos, aan je na. Ook hiervan houden we je via de mail op de hoogte.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

 • Je heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Mijnanticonceptieonline binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de je, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat je in een fysieke winkel zou kunnen.
 • Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 • Je kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Mijnanticonceptieonline, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Mijnanticonceptieonline kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Mijnanticonceptieonline bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heb je nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 • Reeds door je (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan je op dezelfde wijze als dat je de bestelling heeft betaald. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mijnanticonceptieonline de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Mijnanticonceptieonline aanbiedt het product zelf af te halen, mag Mijnanticonceptieonline wachten met terugbetalen tot Mijnanticonceptieonline het product heeft ontvangen of tot je aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 6. Retourneren van artikelen

 • Wij nemen geleverde artikelen retour indien deze niet overeenkomen met het bestelde artikel, of indien de artikelen tijdens het verzenden onbruikbaar zijn geworden. Je hebt 30 dagen om aan te geven dat je artikelen wilt retourneren. Vanaf het moment dat je hebt aangegeven de artikelen te willen retourneren moet je het binnen 14 dagen versturen. Je dient zorgvuldig om te gaan met de artikelen die je retour wilt sturen. We nemen alleen artikelen retour in de originele verpakking en in ongeopende staat. Stuur het artikel terug conform onze retourinstructies.
 • We accepteren alleen artikelen retour indien om toestemming verzocht deze retour te zenden en deze toestemming door ons is gegeven. Een verzoek tot toestemming kan worden gestuurd naar [email protected].
 • Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De extra kosten zijn voor jouw rekening.

 

Artikel 7. Betalingstermijn

 • De bestellingen moeten voor levering worden afgerekend. In de gevallen dat declaratie bij de zorgverzekeraar niet is gelukt moet je de kosten voor eigen rekening nemen. Op dat moment zullen we jou een factuur sturen met een betalingstermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Over het openstaande bedrag vanaf die dag is een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd, vermeerderd met €10,00 administratiekosten. Wanneer de Mijnanticonceptieonline de vordering uit handen geeft, zijn alle bijkomende kosten voor jouw rekening. Een en ander onverminderd de aanspraak van de Mijnanticonceptieonline op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8. Geschillen

 • Bij geschillen strekken de administratieve gegevens van de Mijnanticonceptieonline tot volledig bewijs, tenzij je het tegendeel bewijst.
 • Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.